Ocena zaburzeń czynnościowych miejsca dawczego płatów mikrochirurgicznych oraz ich wpływu na jakość życia chorych po pobraniu unaczynionych przeszczepów z okolicy biodrowej i strzałki w celu rekonstrukcji ubytków po resekcjach nowotworów twarzoczaszki.

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Główny autor i pomysłodawca oraz wykonawca projektu

Nowotwory głowy i szyi stanowią 5% wszystkich nowotworów złośliwych rozpoznawanych w Polsce. W okolicy głowy i szyi podstawową metodą leczenia jest resekcja nowotworu, co w przypadku zaawansowanego nowotworu z reguły prowadzi nie tylko do niewątpliwego kalectwa fizycznego, ale wiąże się także z ogromnym wstrząsem psychicznym. Rosnące zrozumienie dla konieczności operacji resekcyjnej z jednej strony oraz postęp technik rekonstrukcyjnych z drugiej, spowodowały, że operacje odtwórcze zyskują trwałe miejsce jako element nowoczesnego, kompleksowego leczenia raka regionu głowy i szyi. Na obecnym etapie wiedzy w tej dziedzinie istotne jest określenie spodziewanego ubytku funkcjonalnego u chorych nie tylko w opisanych powyżej obszarach, ale również w miejscu dawczym przeszczepów, co niewątpliwie ma wpływ na lepsze poznanie i intensyfikację metod rehabilitacji we wczesnej fazie leczenia, jak i na jego późne następstwa.

Przedstawiany projekt jest kontynuacją przeprowadzanego pilotażowego, prospektywnego badania Pacjentów po operacjach wycięcia nowotworu głowy i szyi oraz rekonstrukcji płatem kostnym z zespoleniem mikrochirurgicznym naczyń. Celem badania jest prospektywna analiza porównawcza wpływu pobrania w miejscu pobrania dwóch najczęściej stosowanych unaczynionych płatów kostnych: z okolicy talerza biodrowego i unaczynionego płata strzałkowego, występujących po operacjach rozległych resekcji nowotworów twarzoczaszki i natychmiastowej rekonstrukcji przeszczepami mikrochirurgicznymi oraz analiza ich wpływu na jakość życia i stopień sprawności ogólnej chorych. Przedmiotem badania będzie analiza parametrów chodu z zastosowaniem komputerowego systemu analizy ruchu Vicon 460, platform dynamograficznych i elektromiografu Motion Lab Systems, ocena danych z wywiadu i badania fizykalnego stanu miejsca dawczego oraz wpływ doboru indywidualnych metod rehabilitacji według złożonego protokołu, ocena ewentualnych powikłań w okresie pooperacyjnym i powikłań odległych. Badania będą wykonywane przed operacją oraz 1 i 3 miesiące po leczeniu operacyjnym. Dodatkowo, podczas każdej z wizyt chory zostanie poproszony o wypełnienie standaryzowanego kwestionariusza jakości życia EORTC QLQ-H&N35. Wyniki uzyskane w trakcie badania pozwolą również na wypracowanie odpowiednich standardów opieki nad chorymi, jako że w chwili obecnej w Polsce nie ma opracowanej strategii rehabilitacji i zasad postępowania ze szczególną grupą Pacjentów po leczeniu nowotworu głowy i szyi, u których wykonano złożoną rekonstrukcję z użyciem przeszczepu autologicznego.