Projekty R&D

Plan naukowy 4.B.2 Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Okres realizacji zadania: 2010-2015
Główny autor i wykonawca projektu.

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Kierownik projektu realizowanego przez klinikę Timeless

Głównym celem projektu jest opracowanie nowatorskiej metody regeneracji dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych, opartej o zastosowanie rusztowań oraz inżynierii tkankowej in vivo (iTE). W tej metodzie, w pierwszym etapie po usunięciu guza kości w miejsce ubytku zostanie zaimplantowany nowoczesny element wypełniający ubytek (spacer), jednocześnie uwalniający leki przeciwbakteryjne oraz wspierający radio- i/lub chemioterapię. W tym samym czasie nowoczesne bioaktywne i biodegradowalne rusztowanie zostanie wszczepione w ciele Pacjenta ektopowo, w obszarze wspomagającym tworzenie nowej tkanki. Po wytworzeniu in vivo nowej tkanki kostnej, spacer zostanie usunięty, a prefabrykowany płat (produkt inżynierii tkankowej) zostanie pobrany i zaimplantowany w miejscu ubytku żuchwy, zapewniając jej funkcjonalność fizjologiczną i estetyczną. Osiągnięcie celu wymaga opracowania nowoczesnego spacera, bioaktywnego rusztowania oraz metody ich wzbogacania w czynniki bioaktywne. Opracowane rozwiązania zostaną przebadane zarówno w warunkach in vitro jak i in vivo, na modelach małych i dużych zwierząt.

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Współautor i współpomysłodawca oraz kierownik projektu realizowanego przez klinikę Timeless

Głównym celem projektu jest postęp w stosowaniu komórek macierzystych izolowanych z tłuszczu (ADSC) w medycynie regeneracyjnej. Projekt będzie realizowany dwutorowo. W ścieżce „z laboratorium do kliniki” wykorzystamy posiadane umiejętności do przygotowania ADSC do zaplanowanych w projekcie prób klinicznych: w leczeniu stopy cukrzycowej i w medycynie estetycznej (Pacjenci z bliznami i objawami starzenia się skóry). W ścieżce „z laboratorium do usługi bankowania i innowacji w przygotowaniu komórek do aplikacji” planujemy przygotowanie do wdrożenia usługi bankowania ADSC obejmującej indywidualną charakterystykę potencjału różnicowania każdej zdeponowanej populacji komórek. Poszukamy korelacji między różnicowaniem ADSC w hodowli a wynikami analizy transkryptomicznej i epigenetycznej komórek wyjściowych – jako szybkiej metody oceny potencjału różnicowania deponowanych komórek. Podejmiemy badania nad nowymi metodami przygotowania ADSC do aplikacji, stosując metody: hodowli mieszanych komórek o różnych fenotypach wyprowadzonych z jednej populacji, łączenia z biomateriałami jako nośnikami komórek oraz metody „macromolecular crowding”. Zbadamy immunogenny charakter ludzkich ADSC dla przyszłych zastosowań w GvHD i w aplikacjach allogenicznych. Know-how generowane przez dwa podmioty akademickie będzie podlegało walidacji i przygotowaniu do wdrożenia przez czterech partnerów przemysłowych.

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Autor i pomysłodawca projektu, Kierownik Projektu
Zwiększająca się ranga ochrony zdrowia człowieka, starzenie się społeczeństwa, dążenie do poprawy jakości życia oraz wzrastająca liczba zachorowań na choroby cywilizacyjne stymulują rosnące zapotrzebowanie na nowe, lepsze produkty medyczne i metody leczenia. Głównym celem projektu jest opracowanie polskiego komplementarnego systemu komputerowo-molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia chorób nowotworowych, stanowiących drugą co do częstości przyczynę zgonów w Polsce i 17% przyczyn utraty zdrowia. Rozwój proponowanych technologii wpisuje się w obszar osiągnięcia zasadniczego postępu w zakresie zwalczania (profilaktyki i leczenia) chorób cywilizacyjnych, jakimi są nowotwory, bazując na wynikach badań naukowych i prac rozwojowych nad personalizacją i rozwojem automatyzacji w leczeniu chirurgicznym chorób nowotworowych. Projekt w szczególności koncentruje się na opracowaniu nowatorskiego medycznego systemu nawigacji chirurgicznej (MentorEye) wspomaganego molekularnym mechanizmem działania swoistych nowotworowo wektorów rAAV w celu śródoperacyjnego wykrywania tkanki nowotworowej dla jej całkowitego usunięcia. Osiągnięcie celu projektu wiąże się z:

  1. opracowaniem nowatorskiej technologii komputerowej i molekularnej;
  2. przeprowadzeniem jej przedklinicznej oceny (in vitro oraz in vivo na zwierzętach) w celu przygotowania do dalszych badań klinicznych;
  3. opracowaniem innowacyjnej metody leczenia chirurgicznego nowotworów.

Osiągnięcie ambitnego celu postawionego w projekcie wymaga zaangażowania najlepszych uczelni i przedsiębiorców prowadzących badania w obszarze tematyki projektu i dysponujących bogatym doświadczeniem oraz odpowiednim zapleczem aparaturowym i technicznym.

Źródło finansowania: The ADVANCE Clinical Trial Cytori Therapeutics, Inc. San Diego, USA
Badacz

Celem tego badania było dalsze sprawdzenie i ustalenie, czy komórki macierzyste i regeneracyjne pozyskane z tkanki tłuszczowej za pośrednictwem urządzenia medycznego Celution®, które pełni funkcję laboratorium, mogą dopomóc w przywróceniu prawidłowej czynności mięśnia sercowego po zawale. Komórki macierzyste i regeneracyjne, które stanowiły badany produkt leczniczy, były wstrzykiwane do tętnicy wieńcowej, doprowadzającej krew do uszkodzonej części serca.

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w ramach Priorytetu 1, Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2)

Główny autor i pomysłodawca oraz kierownik części medycznej Projektu

Głównym celem projektu było opracowanie nowoczesnych technologii w zakresie inżynierii tkankowej, wspomagających leczenie chorób nowotworowych, stanowiących drugą co do częstości przyczynę zgonów i 17% przyczyn utraty zdrowia. Rozwój tych technologii wpłynął na wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej biotechnologii, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego kraju i budowy gospodarki opartej na wiedzy. Projekt koncentrował się na opracowaniu i przygotowaniu do wdrożenia nowatorskich produktów inżynierii tkankowej (bioimplantów) wspomagających regenerację i odtworzenie rozległych ubytków tkanek kostnych, które powstają w wyniku usuwania nowotworu. Jako efekt końcowy projektu opracowano metodę leczenia onkologicznych ubytków kostnych w okolicy twarzoczaszki człowieka z zastosowaniem innowacyjnych technologii pozwalających wytworzyć produkt inżynierii tkankowej „na miarę” dla Pacjenta oraz dokonać jego implantacji stosując komputerowe systemy wspomagania operacji.

bio-implant

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Główny autor i pomysłodawca oraz wykonawca projektu

Nowotwory głowy i szyi stanowią 5% wszystkich nowotworów złośliwych rozpoznawanych w Polsce. W okolicy głowy i szyi podstawową metodą leczenia jest resekcja nowotworu, co w przypadku zaawansowanego nowotworu z reguły prowadzi nie tylko do niewątpliwego kalectwa fizycznego, ale wiąże się także z ogromnym wstrząsem psychicznym. Rosnące zrozumienie dla konieczności operacji resekcyjnej z jednej strony oraz postęp technik rekonstrukcyjnych z drugiej, spowodowały, że operacje odtwórcze zyskują trwałe miejsce jako element nowoczesnego, kompleksowego leczenia raka regionu głowy i szyi. Na obecnym etapie wiedzy w tej dziedzinie istotne jest określenie spodziewanego ubytku funkcjonalnego u chorych nie tylko w opisanych powyżej obszarach, ale również w miejscu dawczym przeszczepów, co niewątpliwie ma wpływ na lepsze poznanie i intensyfikację metod rehabilitacji we wczesnej fazie leczenia, jak i na jego późne następstwa.

Przedstawiany projekt jest kontynuacją przeprowadzanego pilotażowego, prospektywnego badania Pacjentów po operacjach wycięcia nowotworu głowy i szyi oraz rekonstrukcji płatem kostnym z zespoleniem mikrochirurgicznym naczyń. Celem badania jest prospektywna analiza porównawcza wpływu pobrania w miejscu pobrania dwóch najczęściej stosowanych unaczynionych płatów kostnych: z okolicy talerza biodrowego i unaczynionego płata strzałkowego, występujących po operacjach rozległych resekcji nowotworów twarzoczaszki i natychmiastowej rekonstrukcji przeszczepami mikrochirurgicznymi oraz analiza ich wpływu na jakość życia i stopień sprawności ogólnej chorych. Przedmiotem badania będzie analiza parametrów chodu z zastosowaniem komputerowego systemu analizy ruchu Vicon 460, platform dynamograficznych i elektromiografu Motion Lab Systems, ocena danych z wywiadu i badania fizykalnego stanu miejsca dawczego oraz wpływ doboru indywidualnych metod rehabilitacji według złożonego protokołu, ocena ewentualnych powikłań w okresie pooperacyjnym i powikłań odległych. Badania będą wykonywane przed operacją oraz 1 i 3 miesiące po leczeniu operacyjnym. Dodatkowo, podczas każdej z wizyt chory zostanie poproszony o wypełnienie standaryzowanego kwestionariusza jakości życia EORTC QLQ-H&N35. Wyniki uzyskane w trakcie badania pozwolą również na wypracowanie odpowiednich standardów opieki nad chorymi, jako że w chwili obecnej w Polsce nie ma opracowanej strategii rehabilitacji i zasad postępowania ze szczególną grupą Pacjentów po leczeniu nowotworu głowy i szyi, u których wykonano złożoną rekonstrukcję z użyciem przeszczepu autologicznego.

Plan naukowy 4.B.1. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Pomysłodawca i koordynator koła studenckiego realizującego projekt

Rada Fundacyjna Fundacji im. Jakuba hr. Potockiego 2010
Beneficjent projektu.