Interdyscyplinarna rehabilitacja pacjentów po operacjach nowotworów w obrębie żuchwy z wykorzystaniem metod implantoprotetycznych–opis przypadków

Streszczenie Wstęp. Chirurgiczne leczenie nowotworów złośliwych dolnego piętra twarzy, powoduje występowanie znacznych zniekształceń morfologicznych i czynnościowych układu stomatognatycznego, co znacznie utrudnia prawidłową rehabilitację protetyczną tej grupy pacjentów. Cel pracy. Celem pracy jest przedstawienie interdyscyplinarnego leczenia pacjentów po resekcji żuchwy z wykorzystaniem wszczepów śródkostnych. Metoda. Możliwości wykonania protez ruchomych w tej grupie pacjentów są ograniczone, ze